Preguntes freqüents

A continuació hi ha la relació de preguntes que ens han fet més vegades.

Si la teva pregunta no és aquí, envia-la a info@aprenonline.org.

Per saber com obtenir el certificat has de consultar la pàgina de certificats, clica aquí.

L’acreditació de perfils és anual i pot variar d’un curs a un altre.

Els perfils d’aquesta pàgina fan referència al curs 2021/22

En qualsevol cas, sempre consulteu la pàgina oficial.

L’acreditació d’un perfil és automàtica, igual que el reconeixement un cop superat el curs.

Informació de cada un dels perfils que tenim cursos:

L’acreditació d’un perfil és per sempre, si més no, fins que canviï la normativa.

El Departament d’Educació, per tal de garantir un nivell de TIC de tot el professorat, ha editat un marc de referència on expressa el que ha de saber tota persona docent sobre les TIC que treballi a Catalunya.

Més informació

Accés al document

La Competència Digital Docent és una exigència europea on es demana que tots els i les docents tinguin un nivell TIC.

El perfil digital depèn del Departament d’Educació, i serveix com a valor afegit, com la resta de perfils, en cap cas és obligatori.

Què cal saber:

Segons la normativa
ORDRE

ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari.

Perquè un curs en línia sigui reconegut, no pot superar les 10 hores a la setmana. Així es garanteix que tothom el pugui fer, tant la gent que té molt de temps com la gent que en té poc.

Però, una persona pot realitzar diversos cursos, encara que representin més de 10 hores a la setmana.

És a dir, no et reconeixeran un curs de 20 hores/setmana (el curs en si ja no estaria reconegut), però sí, si en fas dos de 10 hores/setmana encara que representin 20 hores/setmana.

Si fas cursos simultanis, no cal que siguin de la mateixa organització.

Hi ha altres associacions, i inclús sindicats, que no informen correctament.

Enllaç a la llei

El punt c) de l’apartat 3,2 diu:

El nombre d’hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10. S’establiran tasques distribuïdes de forma periòdica en el temps, sota la supervisió de la persona formadora, que seran lliurades mitjançant una plataforma de treball en línia.

I està dins del punt 3, on parla d’activitats, no de límits a les persones.

Si no et reconeguessin un curs realitzat amb nosaltres, et retornaríem el pagament.

Amb 7 anys no hem hagut de retornar els diners a ningú.

Respecte a la normativa de les oposicions, en l’annex 3 (2020), hi diu:

3. Altres mèrits (màxim 2,0000 punts)

3.1 Formació permanent. Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l’especialitat a què s’opta o amb l’organització escolar, les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l’educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l’educació, convocat per administracions educatives o per universitats, o activitats incloses al pla de formació permanent organitzades per entitats col·laboradores del Departament d’Educació o activitats reconegudes pel Departament d’Educació o altres administracions educatives:

3.1.1 No inferior a 3 crèdits (30 hores): 0,1000 punts. Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada o crèdits (no s’accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l’entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que l’activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.

3.1.2 No inferior a 10 crèdits (100 hores): 0,2500 punts. Poden ser valorats en aquest subapartat 3.1.2 els màsters no oficials, títols propis, els cursos de postgrau i els cursos que serveixin per a obtenir una especialitat. També poden ser valorats els màsters oficials que no s’hagin valorat a l’apartat 2.2.1.

Documents justificatius: certificació acreditativa expedida per l’organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada o crèdits (no s’accepta cap certificació que no les indiqui). Per a les activitats incloses al pla de formació o reconegudes, l’entitat col·laboradora corresponent ha de fer constar explícitament que l’activitat en qüestió està inclosa al pla esmentat o que està reconeguda, i indicar la resolució de reconeixement.

Consideracions generals referents als subapartats de la formació permanent:

No s’han de presentar els certificats d’activitats de formació que ja constin en la base de dades de la Subdirecció General d’Innovació i Formació. Només cal lliurar amb la sol·licitud de valoració de documents la relació d’activitats realitzades que l’aspirant pot obtenir a través de la pàgina web de consulta de certificats: xtec.cat / verifica_certificat

S’inclouen dins dels cursos de formació i perfeccionament totes les activitats de formació que es trobin dins dels plans de formació permanent, ja siguin de la modalitat de formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) o de la modalitat individual (curs, seminari, seminari de coordinació, taller, grup de treball intercanvi d’experiències, jornada, conferència, trobada pedagògica i taula rodona).

Per Administracions educatives s’entén tant la Generalitat de Catalunya, l’Estat o altres comunitat autònomes. Els cursos organitzats per les Universitats (públiques o privades i de l’Estat espanyol o l’estranger) poden ser valorats sempre que s’acreditin amb el corresponent certificat on s’indiqui el nombre d’hores de durada.

Els cursos organitzats per les entitats reconegudes pel Departament d’Educació o per d’altres Administracions educatives poden ser valorats sempre que l’entitat faci constar explícitament que l’activitat està reconeguda indicant la resolució de reconeixement.

Als efectes d’aquest subapartat 3.1 es poden acumular els cursos no inferiors a 1,5 crèdits (15 hores) i inferiors a 3 crèdits (30 hores) que compleixin els requisits que s’especifiquen en aquest apartat. Aquesta acumulació es pot fer entre aquests cursos o amb d’altres dels subapartats 3.1.1 o 3.1.2.

No es poden valorar en aquest subapartat 3.1 els cursos o activitats que condueixin a l’obtenció d’un títol o acreditació acadèmica, com ara el certificat d’aptitud pedagògica, els cursos de doctorat o els cursos per a l’obtenció d’una titulació universitària. Així mateix, tampoc seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals sigui l’obtenció de la formació pedagògica o didàctica a què es refereix l’article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o del títol d’especialització didàctica o del certificat d’aptitud pedagògica.

D’acord amb el que s’estableix a l’article 3 de l’Ordre ENS/248/2012, de 20 d’agost, el nombre d’hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10.

Hi diu, com en la resolució anterior, a les activitats, no a les persones. Un curs de 20 hores/setmana no comptarà, en canvi, 2 de 10 hores/setmana, sí.

Per cobrar el juliol has de tenir un nomenament el juliol. Als professors/es i mestres sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent:

  • Han treballat com a substituts durant els mesos d’abril, maig i juny (almenys durant un dia), i
  • Han prestat serveis com a substituts durant el curs (almenys durant sis mesos i fins al 30 de juny de 2024) en centres docents públics o en serveis educatius del Departament d’Educació.

El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de formació del Departament d’Educació o en altres activitats reconegudes. Tots els nostres cursos estan dins d’aquest grup.

Tothom cobra el juliol, però t’ho poden descomptar en propers pagaments de la nòmina.

En cas de realitzar un curs nostre, cobraràs el juliol, i tindràs fins al 31 d’octubre per a presentar el certificat. Si ja està a l’ATRI, no cal. En cas de no dur a terme cap activitat del Pla de formació o altres activitats reconegudes, et restaran el que has cobrat el juliol en el primer nomenament del 2023.

Per seguretat llegeix el que diu la pàgina oficial: Nomenaments del mes de juliol (Gencat.cat)

Un cop ha començat un curs, només es poden realitzar canvis de curs si allò que motiva el canvi no està explicat en la informació del curs.

En cas contrari (en cas de no haver llegit atentament la informació del curs), no realitzarem el canvi.

Sí, però l’has de repetir. Has d’omplir el formulari de la corresponent edició, pagar només la meitat i enviar-nos un missatge dient quan vas no superar el curs.

No, no hi ha cap hora en directe. Es pot fer tot el curs a l’hora que us vagi bé, excepte en els cursos d’idiomes

Sí. Quan hi ha massa inscripcions en un curs tanquem l’opció de poder-se inscriure. Si després hi ha baixes, la tornem a obrir. La plaça no queda reservada fins al pagament. Quan una persona s’inscriu i al cap de quatre dies no ens ha arribat el pagament, la matrícula s’esborra.

No, però nosaltres aconsellem fins a 4 cursos de forma simultània, ja que considerem que fer-ne més és massa difícil.

Però cadascú se sap la seva situació, i a vegades, ens trobem amb temps lliure que es pot aprofitar per a fer més cursos.

Per saber sobre aquest tema clica aquí

Fins 3 setmanes abans que finalitzi  el curs. 5 dies abans que comenci el curs no s’apliquen descomptes, i hi ha un suplement de 4 €. Sempre que quedin places..

Si quan comences un curs de nivell de Moodle veus que no és adequat al teu nivell, pots canviar a un altre curs durant la primera setmana.

Per saber el nivell d’anglès, contesta aquesta prova de nivell:

Accés

Si tens un val nostre, en el proper curs que et matricules et pots autoaplicar el descompte, hauràs de fer el pagament per transferència o bizum de la diferència. Si el val correspon al mateix valor del curs, un cop hagis clicat fer el pagament en el procés de matrícula, ens has d’avisar de que tens un val, i ja està.

Si tens dret a un descompte, en el curs vinent que et matricules et pots autoaplicar el descompte, hauràs de fer el pagament per transferència o bizum de la diferència. I ens envies un missatge. Si no t’apliques el descompte que et pertoca, et remetrem un val per la diferència si ens avises.

No. El material està protegit, seria com demanar a una editorial que t’enviés fotocòpies d’un llibre de text. A més, el format del material és específic del Moodle, l’has de baixar mentre tinguis accés al curs.

Més informació aquí.

El material està protegit per llicència de Creative Commons, tal com indiquem al final de  l’explicació de cada curs, però si el necessites per a ús individual, te’l pots descarregar manualment des de cada pàgina del curs durant el desenvolupament del curs.

Més informació aquí.

Si feu un curs on cal donar-se d’alta a alguna pàgina web com a persona usuària, o bé descarregar-se algun programa s’haurà de fer.

Els nostres cursos estan en la plataforma moodle, en les darreres edicions. Amb el programari actual de tots els ordinadors s’hi pot accedir i fer els exercicis sense problemes.

En el cas de tenir problemes, us ajudarem a resoldre’ls o a diagnosticar-los. La majoria de vegades és la lentitud de la xarxa.

En cap cas els problemes informàtics són causa de devolució de diners.

Si sou més de 5 persones que voleu fer un mateix curs en una mateixa edició podeu gaudir d’un 20%.

1. Tots els participants han d’omplir el formulari, i al final clicar l’opció matrícula en grup.
https://app.aprenonline.eu

2. Una persona del grup ha de fer el pagament global per transferència a: ES28 1491 0001 2630 0014 4463 (TRIODOS BANK)

3. La persona que fa el pagament ens ha de fer arribar una llista amb el nom i dos cognoms de tots els participants.

4. A partir d’aquest moment, cada participant ja té una relació individual amb nosaltres.

* A partir d’aquest moment, si una persona s’afegeix al grup ja no té dret al descompte.

 

Els nostres cursos també són reconeguts a les Illes Balears, però el procés no és automàtic com a Catalunya.

Si fas un curs des de les Illes, el que et cal fer és:

  • Obtenció del certificat nostre.
  • Fitxa del curs on apareguin els objectius, continguts i avaluació.
  • Presentació a alguna oficina o gestora d’Educació de les Illes.

Nosaltres et facilitarem aquesta fitxa, ens ho has de demanar a info@aprenonline.org, indicant el nom del curs i en quina edició els vas realitzar.

 

 

La persona substituta està substituint a algun altre company o companya que està de baixa o té algun permís. El contracte se li acaba en el moment que la persona s’incorpora o el 30 de juny. Una persona interina acaba el curs, té contracte fins al 31 d’agost. Si la persona titular està en comissió de serveis, la persona substituta es considera que té contracte fins a finals d’agost.

Les places ocupades per persones interines acostumen a sortir pel proper concurs de trasllat.

A AprènOnline apliquem la llei de protecció de dades amb la màxima prudència i cautela. Tothom té el dret de fer un curs i que no se sàpiga.

  • La finalitat del tractament pel qual se’ns han donat les dades no contempla l’exposició d’aquestes dades.
  • Per això hem eliminat els fòrums obligatoris. En els fòrums queden les dades dels participants.
  • La missatgeria interna també està desactivada.
  • Ningú veu la resta de companys i companyes del curs.

Més informació: Accés a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garanties de Drets Digitals (BOE)

Hi ha cursos que no poden ser reconeguts perquè no compleixen el punt 3. 3.1 apartat e, de la normativa:

ENS/248/2012, de 20 d’agost, per la qual s’estableixen els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d’ensenyament no universitari.

Que diu:

Els cursos no han d’estar relacionades amb la preparació de les proves d’accés a concursos, oposicions o amb la preparació de qualsevol prova per obtenir acreditacions i/o titulacions oficials.

Accés a tota la llei:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6205/1259140.pdf

Estem entre docents, se suposa amb un mínim d’educació, tot i això, algunes persones no acaben de ser prou respectuoses.

Cal un mínim de respecte, tant al curs com a la persona formadora.

En cas que una persona formadora se senti assetjada i amb uns missatges inadequats, AprènOnline podrà expulsar el participant sense cap dret a la devolució.

Si ens avises abans de començar, et fem un val pel valor dels diners que has pagat.

Si t’equivoques amb una inscripció, pots canviar de curs, si no t’interessa, et fem un val.

Un cop s’ha iniciat l’entrada al campus, ja no és possible cap retorn, ni el val.

Accés de la normativa de la Generalitat de devolucions:

https://consum.gencat.cat/ca/el-consum/despres-de-la-compra/canvis-devolucions-i-baixes/canvis-i-devolucions/

Sí, però cal gestionar la convalidació a la comunitat on desitgeu que us reconeguin el curs.

Si durant el curs et poses malalta o malalt de forma inesperada o pateixes un accident i tens la baixa més del 20% del temps del curs, podràs repetir-lo en la pròxima edició sense cap cost.

Això suposa una baixa de més de 4 dies

Si aquest és el teu cas, envia’ns un comprovant (pot ser una fotografia de la baixa o paper d’una metgessa o metge), a info@aprenonline.org, i automàticament et passem a l’edició següent.

Si els dies de malaltia han estat menys i no es finalitza el curs, o és una baixa programada es tractarà com un curs no superat, o sigui, en la pròxima edició podràs repetir-lo amb un 30% de descompte.

Si tens cap altre dubte, ens pots escriure a info@aprenonline.org o utilitzar aquest formulari:

Cursos reconeguts per a docents

Tenim més de 200 cursos que formen part del pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
CURSOS D'IDIOMES

Cursos d'idiomes per a tots els públics

Si tens més de 16 anys i vols aprendre o aprofundir l’aprenentatge d’un idioma, pots estudiar-lo amb nosaltres en línia; on vulguis i quan vulguis.

Cursos gratuïts per a empreses

Des d’AprènOnline podeu gaudir de cursos gratuïts subvencionats per FUNDAE.