2a Edició

Premi a les millors activitats didàctiques

Fins a 6000 € en premis

Tot sobre l’entrega de premis al concurs a la millor activitat didàctica

📚 Gairebé 200 cursos reconeguts

En aquest curs es planteja com introduir el joc, gamificació, com a eina d'aprenentatge, de cohesió i de millora, en el procés d'aprenentatge.
En aquest curs trobareu eines i recursos TIC concrets que es poden utilitzar a educació infantil i a cicle inicial d'educació primària a escala pràctica, com programar aquests recursos i incloure'ls en les unitats didàctiques d'aula i, per tant, en la nostra programació.
Anki és una aplicació lliure per al mòbil, sigui iPhone o Android, gestionada des de l’ordinador, molt interessant per estudiar aspectes a memoritzar, ja sigui per història, matemàtiques, idiomes...
Mitjançant la programació del robot mBot es pretén treballar la creativitat i la lògica en un entorn de programació gràfica (sense escriure codi) fent servir el programa mBlock que és molt semblant al programa Scratch.
En aquest curs, educació i art, es proposen reflexions sobre l'educació creadora i es plantegen diferents propostes per realitzar a l'aula.
Escola i família
El curs posa a l'abast dels docents d'educació infantil i educació primària orientacions i recursos per implicar les famílies en el procés escolar de les seves filles i fills, i per potenciar la corresponsabilitat amb el centre educatiu.
En aquest curs es treballen més de 25 dones que han estat clau pel nostre desenvolupament científic-tecnològic. La informació sobre cada dona científica o tecnològica la cercarà el participant a partir d’un esquema, preguntes…
En aquest curs s’analitzen les causes i efectes de les emocions d’infants i adolescents i com a vegades aquestes emocions es canalitzen mitjançant actes autolesius o en temptatives de suïcidi.