B. Competència digital docent

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes; cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de professors tècnics de formació professional; cos de professors d’escoles oficials d’idiomes; cos de professors d’arts plàstiques i disseny; cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny; cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats.

1.3 Tipus de centres: Escoles, Instituts, Instituts escola, Escoles d’Art i Disseny; Escola Oficial d’Idiomes.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Incrementar l’ús didàctic de les tecnologies en el procés d’ensenyament i aprenentatge, d’acord amb el que estableix el Pla TAC del centre, com a part del seu projecte educatiu i el projecte de direcció, i els estàndards
tecnològics del Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu que l’alumnat assoleixi la competència digital
d’acord amb el marc curricular.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir docència fent ús de les TAC com a mitjà facilitador de l’ensenyament i com a element curricular en tant que competència bàsica a assolir per part dels alumnes.

– Coordinar la formació del professorat en relació amb les TAC a l’EVEA (Entorn Virtual d’Ensenyament/Aprenentatge).

– Assessorar el professorat en l’ús didàctic de les TAC.

– Coordinar l’ús de les TAC de forma transversal i assegurar que les programacions de les diferents àrees i matèries incloguin un ús actiu adequat de les tecnologies segons el nivell educatiu.

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:
La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un requisit dels descrits en cadascun dels dos apartats següents:

a) Capacitació en l’ús de les Tecnologies digitals. S’acredita mitjançant alguna de les condicions següents:

– Grau de mestre amb les mencions següents: Tecnologies de la informació i la comunicació; Tecnologia i Comunicació; TIC a l’escola; Tecnologies digitals per a l’aprenentatge; Comunicació i expressió.

– Mestratge o Postgrau relacionat amb l’aplicació de les Tecnologies a l’aula.

– Enginyeria informàtica o en telecomunicacions.

– Alguna de les especialitats docents següents: 507 informàtica, 627 Sistemes i Aplicacions informàtiques o 722 Mitjans informàtics.

– Formació relacionada amb les Tecnologies per a l’Aprenentatge, amb un mínim de 90 hores (formació permanent, màsters, postgraus) publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Acreditació ACTIC (qualsevol nivell).

b) Experiència en l’aplicació de les Tecnologies digitals en les activitats docents. S’acredita mitjançant alguna
de les condicions següents:

– Haver exercit la docència un mínim de 2 cursos escolars com a coordinador o responsable TAC de centre.

– Haver realitzat activitats docents relacionades amb alguna de les funcions específiques del perfil i necessàriament la descrita en primer lloc, almenys durant 2 cursos escolars. En aquest cas, la certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet, ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

– Haver participat un mínim de 2 cursos escolars en un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

Per veure els cursos d’aquest perfil clica https://aprenonline.org/cursos/ i marca el perfil desitjat a les opcions de l’esquerre.

Cursos reconeguts per a docents

Tenim més de 200 cursos que formen part del pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
CURSOS D'IDIOMES

Acadèmia online d'idiomes per a tots els públics

Si tens més de 16 anys i vols aprendre o aprofundir l’aprenentatge d’un idioma, pots estudiar-lo amb nosaltres en línia; on vulguis i quan vulguis.

Cursos gratuïts per a empreses

Des d’AprènOnline podeu gaudir de cursos gratuïts subvencionats per FUNDAE.