E. Lectura i biblioteca escolar

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de mestres; cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles i Instituts escola i Instituts.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Consolidar l’enfocament didàctic de la lectura com a eix transversal del currículum en el centre educatiu i coordinar l’ús de la biblioteca, d’acord amb el projecte educatiu de centre.

2.2. Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir docència fent ús d’estratègies didàctiques que potenciïn la lectura com a instrument d’aprenentatge.
– Vetllar per la coherència metodològica en l’aprenentatge inicial de la lectura (educació infantil i cicle inicial de
primària).
– Impulsar i coordinar el Pla de lectura de centre (PLEC).
– Assessorar el professorat en la selecció de materials i en les estratègies didàctiques que afavoreixin
l’aprenentatge a través de la lectura.
– Coordinar la biblioteca escolar, i promoure activitats que fomentin el gust per la lectura.

3 Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1. Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).
Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

3.2. Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:
Aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Títol de grau de mestre amb les mencions següents: biblioteca escolar; biblioteca escolar i animació a la
lectura.
– Un mínim de 80 hores de formació a través dels màsters, postgraus, menció, o altra formació reconeguda pel Departament d’Ensenyament de les publicades al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.
– Haver participat un mínim de dos cursos en un programa d’innovació educativa en lectura i biblioteca dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.
– Haver estat responsable d’una biblioteca escolar orientada a desenvolupar activitats d’impuls de la lectura o haver coordinat un pla de lectura un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

Per veure els cursos d’aquest perfil clica https://aprenonline.org/cursos/ i marca el perfil desitjat a les opcions de l’esquerre.

Cursos reconeguts per a docents

Tenim més de 200 cursos que formen part del pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
CURSOS D'IDIOMES

Cursos d'idiomes per a tots els públics

Si tens més de 16 anys i vols aprendre o aprofundir l’aprenentatge d’un idioma, pots estudiar-lo amb nosaltres en línia; on vulguis i quan vulguis.

Cursos gratuïts per a empreses

Des d’AprènOnline podeu gaudir de cursos gratuïts subvencionats per FUNDAE.