F. Immersió i suport lingüístic

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament
secundari; cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles; Instituts i Instituts escola.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Afavorir l’adquisició del currículum per part de l’alumnat de diferent origen lingüístic que no té prou domini de
la llengua escolar, en els diferents nivells educatius.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir docència en contextos en què cal aplicar les estratègies pròpies del programa d’immersió lingüística i, en general, en aquells casos en què cal adequar la intervenció didàctica a la diversitat lingüística de l’alumnat en qualsevol curs de l’ensenyament obligatori.
– Orientar metodològicament el professorat en matèria d’immersió i suport lingüístic.
– Col·laborar amb el tutor de l’aula d’acollida del centre, si escau, i amb el professorat de suport lingüístic i social per facilitar la incorporació progressiva al currículum de l’alumnat que no té prou domini de la llengua escolar.
– Col·laborar en l’elaboració del Pla Individual de l’alumnat nouvingut en les diverses àrees o matèries
curriculars.

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:

La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:

– Un mínim de 80 hores de formació, a través dels màsters, postgraus o activitats de formació permanent, relacionada amb la gestió de la diversitat lingüística i cultural, amb l’educació intercultural i gestió del plurilingüisme de les publicades al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

– Haver participat un mínim de 2 cursos escolars en un programa d’innovació educativa relacionat amb aquest perfil dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.
– Haver exercit responsabilitats de gestió durant un mínim de 2 cursos escolars com: Tutor d’aula d’acollida i/o de suport lingüístic i social; coordinador lingüístic del centre o ocupar un lloc d’assessor o coordinador LIC per a l’assessorament al centre en les estratègies de la immersió lingüística.
– Haver coordinat l’aplicació dels programes d’immersió lingüística al centre un mínim de 2 cursos escolars. La certificació de la direcció del centre que acrediti aquest fet ha d’incorporar la descripció dels projectes, propostes didàctiques, experiències i treballs d’acord amb el model publicat al Portal de Centre.

Per veure els cursos d’aquest perfil clica https://aprenonline.org/cursos/ i marca el perfil desitjat a les opcions de l’esquerre.

Cursos reconeguts per a docents

Tenim més de 200 cursos que formen part del pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
CURSOS D'IDIOMES

Cursos d'idiomes per a tots els públics

Si tens més de 16 anys i vols aprendre o aprofundir l’aprenentatge d’un idioma, pots estudiar-lo amb nosaltres en línia; on vulguis i quan vulguis.

Cursos gratuïts per a empreses

Des d’AprènOnline podeu gaudir de cursos gratuïts subvencionats per FUNDAE.