1. Home
  2. /
  3. Atenció a la diversitat...

C. Atenció a la diversitat de l’alumnat

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents del lloc: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de professors tècnics de formació professional; cos de mestres.

1.2 Especialitats docents del lloc: Totes les especialitats docents.

1.3 Tipus de centres: Escoles, Instituts i Instituts escola.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió.

Afavorir la participació dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu en activitats habituals d’aula i de centre, d’acord amb el projecte educatiu del centre i el projecte de direcció, sota el principi d’educació inclusiva i coeducació.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir la docència i dur a terme l’atenció directa amb les metodologies d’aula que es considerin més idònies per atendre la diversitat dels alumnes.
– Col·laborar en l’organització dels recursos i les actuacions per a l’atenció a la diversitat, en el context del centre.
– Col·laborar en el disseny, desenvolupament i avaluació d’estratègies i activitats relacionades amb el pla d’atenció a la diversitat del centre.
– Fer el seguiment de l’evolució dels alumnes amb necessitats educatives específiques i, en general, dels alumnes amb necessitats de suport educatiu.

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general:

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).
Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals del perfil professional del lloc de treball:
La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant el compliment d’un dels requisits següents:
– Ser titular o tenir reconeguda l’especialitat docent d’EES (cos de mestres) o d’orientació educativa (cos de professors d’ensenyaments secundaris).
En el cas del personal interí, tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.
– Tenir el títol acadèmic universitari de Psicologia o de Pedagogia.
– Tenir el títol de grau de mestre amb les mencions següents: atenció a la diversitat; educació especial; necessitats educatives específiques; atenció a la diversitat; educació inclusiva; audició i llenguatges; necessitats educatives especials; educació en la diversitat.
– Acreditar un mínim de 80 hores de formació (màster, postgrau, o altra formació permanent) referida a l’atenció a la diversitat de l’alumnat i/o educació inclusiva publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.
– Haver participat un mínim de 2 cursos escolars en un programa d’innovació educativa del Departament d’Ensenyament dels que figuren a la relació publicada al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex 2.

Per veure els cursos d’aquest perfil clica https://aprenonline.org/cursos/ i marca el perfil desitjat a les opcions de l’esquerre.

Últimes novetats:

Cursos reconeguts

Reconeixement: totes les nostres activitats estan reconegudes pel Departament. (excepte els cursos d’idiomes i d’oposicions)

Subvenció: Alguns cursos de les escoles d’estiu estan subvencionats pel Departament.

Premi AprènOnline

A les millors activitats didàctiques

Col·laboracions

Per veure les entitats que col·laboren amb nosaltres, clica aquí.