A. Perfil lingüístic en llengua estrangera (AICLE)

Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany)

1. Identificació del lloc de treball

1.1 Cossos docents: Cos de catedràtics d’ensenyament secundari; cos de catedràtics d’arts plàstiques i disseny; cos de professors d’ensenyament secundari; cos de professors tècnics de formació professional; cos de professors d’arts plàstiques i disseny; cos de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i cos de mestres.

1.2 Especialitats docents: Totes les especialitats docents excepte: Llengua castellana i literatura; Llengua catalana i literatura; Anglès; Alemany; Italià; Francès; Aranès; Llengua estrangera: anglès; Llengua estrangera: francès i Llengua estrangera: alemany.

1.3 Tipus de centres: Escoles; Instituts escola; Instituts; Escoles d’art i disseny.

2. Descripció del lloc de treball docent específic amb perfil professional

2.1 Missió. Augmentar la competència lingüística de l’alumnat en una llengua esrangera mitjançant l’aplicació d’una metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de contingut i llengua, d’acord amb el projecte lingüístic del centre.

2.2 Funcions docents específiques del lloc de treball.

– Impartir docència d’àrees o matèries curriculars no lingüístiques en una llengua estrangera.

– Coordinar la tasca docent amb el professorat de llengua estrangera amb l’objectiu de planificar conjuntament la programació d’aula de les diverses matèries.

– Organitzar i executar les accions necessàries per impulsar l’ús de la llengua estrangera que correspongui d’acord amb el projecte lingüístic del centre. – Impartir docència en el marc del programa Batxillerat-Baccalauréat en centres degudament autoritzats pel Departament d’Ensenyament (només per a llengua francesa).

3. Requisits del professorat per ocupar el lloc de treball específic

3.1 Requisit general.

Personal funcionari de carrera: Ser titular de l’especialitat docent del lloc de treball (per oposició o per adquisició de noves especialitats) o tenir-la reconeguda (per habilitació específica o per titulació).

Personal funcionari interí: Tenir reconeguda l’especialitat docent a la borsa de treball.

3.2 Requisits addicionals: La capacitació professional d’aquest perfil s’acredita mitjançant els requisits següents:

– Ser titular de l’especialitat docent de la llengua estrangera (anglès, francès, italià, alemany) o estar en possessió del títol de llicenciatura o grau en la corresponent llengua estrangera, o acreditar-ne el nivell B2 o superior del Marc Europeu Comú de referència, d’acord amb la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament.

– Tenir acreditada la formació en metodologia d’ensenyament i aprenentatge integrat de llengua i contingut AICLE a través de màsters, postgraus o activitats de formació permanent amb un mínim de 90 hores, o haver participat en un programa d’innovació educativa en relació amb aquest aprenentatge publicades al Portal de Centre d’acord amb l’apartat 3 de l’annex

Per veure els cursos d’aquest perfil clica https://aprenonline.org/cursos/ i marca el perfil desitjat a les opcions de l’esquerre.

Cursos reconeguts per a docents

Tenim més de 200 cursos que formen part del pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
CURSOS D'IDIOMES

Acadèmia online d'idiomes per a tots els públics

Si tens més de 16 anys i vols aprendre o aprofundir l’aprenentatge d’un idioma, pots estudiar-lo amb nosaltres en línia; on vulguis i quan vulguis.

Cursos gratuïts per a empreses

Des d’AprènOnline podeu gaudir de cursos gratuïts subvencionats per FUNDAE.