1. Home
  2. /
  3. Normativa

Article 3

Característiques i modalitats de les activitats

3.1 Per tal de ser reconegudes pel Departament d’Ensenyament, les activitats per a les quals es demana el reconeixement han de complir les condicions següents:

a) Ser activitats adreçades al professorat no universitari.

b) Respondre a les prioritats formatives fixades anualment pel Departament d’Ensenyament.

c) Tenir un mínim de 15 hores de durada, a excepció de les jornades.

d) Han de ser d’una de les modalitats següents: curs, seminari, grup de treball, jornada, assessorament, taller, trobada pedagògica.

e) No han d’estar relacionades amb la preparació de les proves d’accés a concursos, oposicions o amb la preparació de qualsevol prova per obtenir acreditacions i/o titulacions oficials.

3.2 Les activitats de formació poden ser presencials, semipresencials i no presencials.

a) Presencials: quan l’activitat es desenvolupa íntegrament en sessions presencials.

b) Semipresencials: quan l’activitat es desenvolupa mitjançant un nombre concret de sessions presencials i la realització de tasques en una plataforma de treball en línia i/o altres mecanismes que no requereixen la presència del professorat en un lloc i data concrets.

c) No presencials: quan l’activitat es realitza íntegrament mitjançant una plataforma de treball en línia.

La modalitat formativa de les jornades ha de ser sempre presencial.

El nombre d’hores computables per setmana a les activitats no presencials i semipresencials no podrà ser superior a 10. S’establiran tasques distribuïdes de forma periòdica en el temps, sota la supervisió de la persona formadora, que seran lliurades mitjançant una plataforma de treball en línia.

Últimes novetats:

Cursos reconeguts

Reconeixement: totes les nostres activitats estan reconegudes pel Departament. (excepte els cursos d’idiomes i d’oposicions)

Subvenció: Alguns cursos de les escoles d’estiu estan subvencionats pel Departament.

Premi AprènOnline

A les millors activitats didàctiques

Col·laboracions

Per veure les entitats que col·laboren amb nosaltres, clica aquí.