Concurs AprènOnline, a la millor activitat didàctica

1. OBJECTIUS

 • Reconèixer el treball dels i de les nostres docents, també en l’àmbit econòmic.
 • Visibilitzar la diversitat d’experiències didàctiques que estan tancades dins els centres.
 • Potenciar el treball per competències.
 • Integrar en les activitats didàctiques eines coeducadores.
 • Potenciar les eines digitals en l’educació.
 • Publicar les experiències a la web. Animar al professorat a compartir experiències

2. PREMIS

1r premi; 1500 € i  dos cursos a realitzar en el curs 2022/23 
2n premi; de 500 € i  dos cursos a realitzar en el curs 2022/23
Accèssits; Un diploma i un curs a realitzar en el curs 2022/23

3. PARTICIPANTS

Les persones que vulguin participar en el concurs han de complir les condicions següents:

 • Ser majors d’edat.
 • Ser docents en actiu d’educació reglada

4. NIVELLS

 • Educació Secundària Obligatòria
 • Educació Primària
 • Educació infantil
 • Batxillerat
 • Formació Professional
 • Persones adultes

5. PROCEDIMENT

El tema de les activitats és lliure, sempre que correspongui al desenvolupament d’una o més capacitats o competències.

Es pot presentar de forma individual o en grup

Cada grup o persona podrà presentar només una obra. Les obres han de ser originals, inèdites i no premiades en altres concursos.

6. FORMAT

El format de les obres serà en pdf, on es determini:

Títol
Competència o competències que treballa
Nivell o nivells a qui va dirigit
Metodologia
Agrupació de l’alumnat
Durada
Pressupost i recursos necessaris
Desenvolupament per sessions
Avaluació proposada

i un vídeo d’una durada entre 1 minut i 5 minuts on es vegi el desenvolupament de l’activitat (en cas de veure’s criatures en primer pla cal l’autorització d’imatge).

Cal compartir el vídeo amb el  correu nfo@aprenonline.org, des del Drive o similar. Pot ser també un recull de fotografies convertides en un vídeo.

Heu d’enviar l’arxiu pdf i l’enllaç del vídeo  a  info@aprenonline.org:

 • Assumpte: Concurs docència, i nivell
 • No cal que signeu ni poseu el vostre nom
 • Us remetrem un codi identificatiu.
 • Reservarem l’anonimat fins al dia de l’entrega del premi.

7. VALORAREM.

 • La riquesa didàctica. (plantejament competencial, recursos i DUA -Disseny Universal d’Aprenentatge-)
 • L’ús de les TIC
 • L’educació en valors
 • El pressupost i recursos utilitzats
 • La igualtat de gènere (de forma implícita i explícita)
 • A part de la naturalesa pròpia de l’activitat

8. CALENDARI

 • Data límit entrega dels treballs 30 de juny de 2022
 • Entrega de premis: 5 d’octubre de 2022 (dia internacional dels i de les docents).

9. JURAT

El jurat està integrat per:

 • Un/a inspector/a
 • Un/a professor/a de secundària
 • Un/a mestre/a de primària
 • Un/a professor/a de batxillerat
 • Un/a mestre/a d’infantil
 • Un/a professor/a de Formació Professionals
 • Un/a professora/a d’educació de persones adultes
 • Un/a representant dels centres de renovació pedagògica
 • Un/a representant d’AprènOnline

10. PUBLICACIÓ

Els treballs premiats seran exposats des de la nostra web. 
Sempre amb el nom de la persona/es guanyadora/es com a autora/es de forma visible, 
tant el vídeo com l'arxiu pdf.

11. DISPOSICIONS ADDICIONALS

La participació en el concurs implica l’acceptació total d’aquestes bases. Per rebre el premi, caldrà presentar una declaració jurada.

No hi pot participar cap persona relacionada amb AprènOnline

Qualsevol incidència no prevista la resoldrà el jurat. (Es recomana registrar l’obra al Registre de la Propietat Intel·lectual de Catalunya)