Canviar les dades

Si un cop us heu inscrit, desitgeu canviar alguna dada personal vostra, cal que: Aneu a la pàgina https://app.aprenonline.eu

Baixeu avall i hi veureu:

Canviar les dades

Cliqueu sobre la dada a canviar:

Canviar les dades

I podeu escriure-hi la nova dada:

Cliqueu la tecla Enter de l’ordinador i ja estarà canviada.

No podreu canviar el vostre DNI, si per alguna circumstància, cal canviar-lo, caldrà que envieu un missatge a aprenonline@gmail.com, justificant el canvi i el nou DNI.

Cursos reconeguts per a docents

Tenim més de 200 cursos que formen part del pla de formació permanent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
CURSOS D'IDIOMES

Cursos d'idiomes per a tots els públics

Si tens més de 16 anys i vols aprendre o aprofundir l’aprenentatge d’un idioma, pots estudiar-lo amb nosaltres en línia; on vulguis i quan vulguis.

Cursos gratuïts per a empreses

Des d’AprènOnline podeu gaudir de cursos gratuïts subvencionats per FUNDAE.