Canviar les dades

Si un cop us heu inscrit, desitgeu canviar alguna dada personal vostra, cal que:

Aneu a la pàgina https://app.aprenonline.eu

Baixeu avall i hi veureu:

Cliqueu sobre la dada a canviar:

I podeu escriure-hi la nova dada:

Cliqueu la tecla Enter de l’ordinador i ja estarà canviada.

No podreu canviar el vostre DNI, si per alguna circumstància, cal canviar-lo, caldrà que envieu un missatge a aprenonline@gmail.com, justificant el canvi i el nou DNI.