Oposicions 2021


Aquest any convocaran les oposicions per educació infantil, primària i formació professional.

Informació oficial

Resolució

Des d’aquí anirem informant de les notícies que ens arriben.

Us recordem que tenim cursos de preparació d’oposicions:

Curs de preparació per les oposicions d’FP (Intensiu)

Curs de preparació d’oposicions a educació primària (Intensiu)

Curs de preparació d’oposicions a educació infantil (intensiu)

 

LA PROGRAMACIÓ

Presentació i defensa d’una programació didàctica

La programació didàctica ha d’estar elaborada per la persona aspirant i ha de fer referència al currículum vigent a Catalunya i ha de tenir en compte la inclusió educativa i la perspectiva de gènere.

Es correspon amb un curs escolar d’un dels nivells o etapes educatives, o al llarg del cicle

formatiu si correspon.

Ha de tenir una extensió màxima de 70 fulls, en format DIN-A4, escrits per una sola cara, d’un interlineat d’1,5, i amb un cos de lletra tipus Arial d’11 punts, sense comprimir.

La portada (Dades d’identificació de la persona aspirant i el cos i l’especialitat), l’índex (cal relacionar la seqüència numerada de les unitats didàctiques) i la bibliografia, no comptabilitzen en aquestes 70 pàgines

*Tant en la programació com en els annexos, en el cas d’utilitzar taules, el cos de la lletra podrà reduir-se fins a 9 punts, sense comprimir.

Els annexos (no poden superar els 20 fulls), estan formats per una mostra de material didàctic proposat en les unitats didàctiques o projectes com les activitats o instruments d’avaluació i els instruments organitzatius.

*En cap cas poden contenir unitats didàctiques o projectes que no estiguin incorporats a la programació didàctica presentada.

Cos de Mestres:

La programació ha d’incloure la planificació del currículum d’un àmbit (o de diversos àmbits en el cas d’educació primària), àrea (o de diverses àrees en el cas de l’educació infantil) relacionats amb l’especialitat per a la qual es participa, en la qual s’ha d’especificar, almenys:

 • Les capacitats o les competències

 • Els continguts

 • Els criteris d’avaluació

 • La metodologia (Ús pertinent de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement, enfocament globalitzador amb altres àmbits o àrees, els criteris per ala gestió de l’aula, la distribució temporal de les unitats didàctiques, les mesures i suports universals, addicionals o intensius que es preveuen utilitzar per a l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu).

En el cas de les especialitats d’audició i llenguatge i pedagogia terapèutica la programació didàctica consisteix en un pla d’actuació educativa i es correspon amb un curs escolar d’un dels nivells o etapes educatives en què el professorat de l’especialitat tingui atribuïda competència docent per a impartir-lo.

Professors d’ensenyament secundari i del cos de professors tècnics d’FP:

La programació didàctica ha d’incloure la planificació del currículum d’un crèdit o mòdul professional relacionat amb l’especialitat per a la qual es participa, en la qual s’han d’especificar, almenys:

 • Els objectius

 • Les competències

 • Les capacitats clau o els resultats d’aprenentatge que es desenvolupen

 • Els criteris d’avaluació

 • Els continguts

 • La metodologia, (ús pertinent de les tecnologies de la informació i de la comunicació, les connexions amb altres crèdits o mòduls professionals relacionats, la distribució temporal, i l’agrupament d’alumnes, així com les mesures i suports que es preveuen utilitzar per a l’atenció a tot l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

La programació pot estar referida a títols LOGSE o LOE vigents en què el professorat de l’especialitat per la qual s’opta tingui atribuïda competència docent per a impartir-lo.

Per a les especialitats de formació professional, la programació d’un mòdul professional dels títols LOE pot incloure la distribució de les unitats formatives en un curs escolar o al llarg del cicle formatiu i la programació d’un crèdit dels títols LOGSE es correspon amb un curs escolar.

L’elaboració de la programació s’ha d’ajustar al que es disposa a l’annex 5.

L’ordenació curricular està recollida en la normativa i les especificacions que s’inclouen a l’annex 6.

Un cop llegida pel tribunal, aquesta programació s’ha de presentar i defensar.

En el moment de la presentació, la persona aspirant pot utilitzar un exemplar de la programació aportat per ella mateixa i un guió (en forma d’esquema), que no excedeixi d’un full per les dues cares, o si és en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, que li serveixi per ordenar la seva exposició.

S’ha de lliurar en finalitzar la defensa en format paper sigui quin sigui el mitjà amb el qual s’hagi presentat.

LA UNITAT DIDÀCTICA

Preparació i exposició d’una unitat didàctica

La persona aspirant ha de triar la unitat didàctica d’entre tres extretes a l’atzar per ella mateixa, de totes les incloses en la seva pròpia programació.

La programació de la persona aspirant ha de contenir un mínim de 6 unitats.

Per a qualsevol dels cossos la persona aspirant disposa de 30 minuts per a la preparació de l’exposició de la unitat didàctica, durant la qual pot consultar el material auxiliar que cregui oportú, sense possibilitat d’utilitzar cap dispositiu amb connexió a l’exterior.

Si la persona aspirant finalitza abans d’exhaurir el temps establert per a la preparació de la unitat didàctica, podrà iniciar amb anterioritat, si així ho considera el tribunal, la presentació de la primera prova.

En aquesta primera prova la persona aspirant disposa d’un període màxim de 35 minuts per a la defensa oral de la programació, l’exposició de la unitat didàctica i posterior debat davant del tribunal, en la següent distribució màxima de temps disponible

25 min per a la defensa oral de la programació i la unitat didàctica (màxim 10 min per la programació i la resta per la U.D.)

+

10 minuts per les preguntes del tribunal

Per a l’exposició de la unitat didàctica, la persona aspirant pot utilitzar un guió (en forma d’esquema), que no excedeixi d’un full per les dues cares, o en format digital, que no excedeixi de dues pantalles, que li serveixi per ordenar la seva exposició.

En finalitzar l’exposició cal lliurar-lo al tribunal en format paper sigui quin sigui el mitjà que s’hagi utilitzat.

En l’exposició de la unitat didàctica s’han de concretar, almenys:

 • Els objectius d’aprenentatge que es pretenen assolir

 • Les competències o capacitats que es desenvolupen

 • Els continguts

 • Els criteris i instruments d’avaluació,

 • Les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge

 • Els aspectes organitzatius i metodològics, la temporització i les connexions amb altres àmbits o àrees relacionades.

 • Les mesures d’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Especificacions sobre les unitats didàctiques:

 • En el cas del cos de mestres, poden considerar-se com a unitats didàctiques a l’educació infantil, la planificació d’ambients, espais, racons, projectes, activitats d’ensenyament-aprenentatge i situacions de la vida quotidiana.

 • A Primària poden considerar-se com a unitats didàctiques els treballs o projectes interdisciplinaris.

 • En el cas de les especialitats d’audició i llenguatge i pedagogia terapèutica, poden considerar-se com a unitats didàctiques, les unitats del pla d’actuació educativa.

 • Per a les especialitats de formació professional, i en el cas de programacions de cicles formatius LOE, la programació d’una unitat didàctica fa referència a la programació d’activitats d’ensenyament-aprenentatge.

 • En el cas de cicles formatius LOGSE poden considerar-se com a unitats didàctiques les seqüències o parts en què es pot dividir i concretar la programació d’un crèdit.

Les especificacions, pautes i criteris d’aquesta prova s’inclouen a l’annex 5.

LA PROVA DE CARÀCTER PRÀCTIC

La prova de caràcter pràctic consisteix en el desenvolupament d’un exercici format per qüestions prèvies i per una situació d’aprenentatge, i la posterior lectura, davant del tribunal de la situació d’aprenentatge.

El temps per desenvolupar la prova és d’1h per a les qüestions prèvies i 2h per a la situació d’aprenentatge. El cos de mestres també té qüestions prèvies.

Per a la realització d’aquesta prova, en el cos de mestres, la persona aspirant pot disposar de la normativa d’ordenació curricular que consta a l’annex 6.

*Aquesta documentació no pot tenir anotacions.

En les especialitats de formació professional no es pot disposar de la normativa d’ordenació curricular Corresponent.

Les persones aspirants seran convocades pel tribunal, pel codi de la prova realitzada, per a la lectura de la prova pràctica en relació amb la situació d’aprenentatge plantejada, llevat que, per la naturalesa de l’exercici, no sigui recomanable la lectura a criteri del tribunal.

Finalitzada la lectura, el tribunal pot plantejar dubtes i demanar aclariments a la persona aspirant en un temps màxim de 10 minuts.

Si és el cas, amb una antelació mínima de 2 dies hàbils a l’inici de la prova, s’ha de fer públic en el tauler d’anuncis, els elements o estris que ha de portar la persona aspirant per a la seva realització.

Les especificacions, pautes i criteris d’aquesta prova s’inclouen a l’annex 7.

EL TEMA

Consisteix en el desenvolupament per escrit d’un tema (en un temps màxim de 2h), triat per la persona aspirant d’entre un nombre de temes trets a l’atzar pel tribunal dels corresponents al temari de l’especialitat.

 • En les especialitats que tinguin un nombre no superior a 25 temes, s’ha de triar d’entre 3 temes.

 • En les especialitats que tinguin un nombre superior a 25 temes i inferior a 51 temes, s’ha de triar d’entre 4 temes.

 • En aquelles especialitats que tinguin un nombre superior a 50 temes, s’ha de triar d’entre 5 temes.

Aquesta part ha de ser llegida pels propis tribunals.

*Per a les dues parts d’aquesta segona prova (exercici pràctic i desenvolupament del tema) s’ha d’invalidar l’exercici escrit que inclogui noms, marques o qualsevol senyal que pugui identificar la persona aspirant, així com aquell exercici que resulti il·legible i s’ha d’utilitzar un bolígraf amb tinta no esborrable blava o negra.